Monthly Archives دسامبر 2020

تکه های زمین Forlorn در خیابان کریستی می تواند از عشق استفاده کند. از شهر چیزی نمی گیرد

گل ها و محوطه سازی می تواند زمینی گچبری شده در وسط خیابان کریستی را به واحه ای تبدیل کند – اگر فقط شهر به آن عشق نشان می داد.

من اخیراً از جودی دانکیوی ایمیلی دریافت کردم و از وضعیت امور در یک قطعه مثلثی شکل در وسط کریستی ، درست در شمال خیابان بلور و روبروی ورودی ایستگاه Christie TTC ابراز تاسف کرد.

برخی از مناطق شهر منابع بیشتری نسبت به مناطق دیگر به دست می آورند ، که وی آن را “سلسله مراتب اقتصادی-اجتماعی زیبا سازی اماکن عمومی در تورنتو” توصیف کرد.

“از...

Read More